Maya Dutta (University of Chicago)

Novice of the Year

  • 2016-2017: T-80th

Varsity Speaker Results

8th Washington University in St. Louis (2016-2017)

Novice Speaker Results

4th Washington University in St. Louis (2016-2017)