Saksham Jain (Harvard) and Andrew O'Donahue (Harvard)

Novice Team Results

1st Tufts (2014-2015)